Primăria Caţa județul Brașov

Hotărârile Autorității Deliberative (2018)

27 / 12 / 2018 HCL 91/2018 privind aprobarea închirierii unui spațiu din imobilul situat în localitatea Cața, str. Principală nr. 261, Jud. Brașov, CF nr. 101168, nr. cadastral 101168

27 / 12 / 2018 HCL 90/2018 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 1093 din 12.06.2008 prin Act adițional

27 / 12 / 2018 HCL 89/2018 privind aprobarea achiziționării unui serviciu în domeniul financiar-contabil, resurse umane și drept comercial

18 / 12 / 2018 HCL 88/2018 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 1005 din 20.12.2010 prin Act adițional

18 / 12 / 2018 HCL 87/2018 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018

28 / 11 / 2018 HCL 86/2018 privind actualizarea indicatorilor technico-economici privind proiectul ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA CAŢA, JUDEŢUL BRAŞOV

28 / 11 / 2018 HCL 85/2018 privind utilizarea sumei de 17000 lei pentru cadouri de Crăciun pentru elevii Şcolii Gimnaziale Drăuşeni şi a Şcolii Gimnaziale Caţa

28 / 11 / 2018 HCL 84/2018 privind aprobarea listei preţurilor cu amănuntul la masa lemnoasă fasonată la drum auto ce se va valorifica cu vânzare directă către populaţie şi către instituţiile publice de interes local

28 / 11 / 2018 HCL 83/2018 privind aprobarea preţurilor de referinţă pe specii, grade de accesibilitate şi sortimente dimensionale valabile începând cu 01.01.2019 aplicabile fundamentării preţurilor

28 / 11 / 2018 HCL 82/2018 privind achiziţionarea unui serviciu de promovare şi prezentare a edilităţilor Comunei Caţa

28 / 11 / 2018 HCL 81/2018 privind dezmembrarea imobilului situat în sat Drăuşeni, str. Principală nr. 147, Comuna Caţa, judeţul Braşov, înscris în Cartea Funciară nr. 101143

28 / 11 / 2018 HCL 80/2018 privind aprobarea achiziţionării aplicaţiei informatice REGISTRU AGRICOL-Web din cadrul pachetului informatic APLxPERT

28 / 11 / 2018 HCL 79/2018 privind modificarea salariilor pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Caţa

28 / 11 / 2018 HCL 78/2018 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018 - şedinţa ordinară noiembrie 2018

28 / 11 / 2018 HCL 77/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Caţa, pentru o perioadă de trei luni (decembrie 2018, ianuarie-februarie 2019)

01 / 11 / 2018 HCL 76/2018 privind aprobarea depunerii proiectului POCU 2014-2020, Axa prioritară 4 Incluziunea socială şi combaterea sărăciei

29 / 10 / 2018 HCL 75/2018 privind aprobarea cumpărării terenului în suprafaţă de 5.000 mp situat în satul Caţa în proprietatea Parohiei Evanghelice - Caţa

29 / 10 / 2018 HCL 74/2018 privind alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru Parohia Ortodoxa ''Sf. Ap. Petru şi Pavel'' din satul Paloş, comuna Caţa

29 / 10 / 2018 HCL 73/2018 privind alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru Parohia Ortodoxă ”Buna Vestire” din satul Beia, comuna Caţa

29 / 10 / 2018 HCL 72/2018 privind aprobarea lucrărilor de reparaţii a drumului de exploatare ce leagă satul Caţa de pădurea Comunei Caţa (continuarea străzii Târgului)

29 / 10 / 2018 HCL 71/2018 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018

29 / 10 / 2018 HCL 70/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al CL pentru şedinţa din data de 29.10.2018

28 / 09 / 2018 HCL 69/2018 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018

28 / 09 / 2018 HCL 68/2018 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Caţa în consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Drăuşeni, pentru anul şcolar 2018-2019

28 / 09 / 2018 HCL 67/2018 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Caţa în consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Caţa, pentru anul şcolar 2018-2019

28 / 09 / 2018 HCL 66/2018 privind aprobarea lucrărilor de proiectare pentru repararea Drumului Auto Forestier-Fild (FE 004) şi Crepuri-Sobrihan (FE 005)

14 / 09 / 2018 HCL 65/2018 privind aprobarea lucrarilor de reparare a infrastructurii străzii perpendicular strazii Avram Iancu, sat Paloş, comuna Caţa

14 / 09 / 2018 HCL 64/2018 privind repararea conductei de apă care alimentează crepurile din satul Paloş, comuna Caţa

14 / 09 / 2018 HCL 63/2018 privind achiziţionarea unui serviciu juridic de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare

14 / 09 / 2018 HCL 62/2018 privind aprobarea lucrărilor de reparare a infrastructurii străzii Ungher-Strada Luncii, sat Paloş, comuna Caţa

14 / 09 / 2018 HCL 61/2018 privind aprobarea plăţii facturilor pentru Biroul expert contabil Sîrbu Daniela Maria

14 / 09 / 2018 HCL 60/2018 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018

30 / 08 / 2018 HCL 59/2018 Privind alegerea președintelui de ședinșă al Consiliului Local al comunei Cața pentru o periadă de 3 (trei) luni (septembrie -noiembrie 2018)

30 / 08 / 2018 HCL 58/2018 Privind acordul funcționării Școlii Gimnaziale Drăușeni ca unitate de învățământ cu personalitate juridică în anul școlar 2018-2019, conform planului de școlarizare

30 / 08 / 2018 HCL 57/2018 Privind aprobarea listei de prețuri de pornire la licitație de masă lemnoasă pe picior, pe partizi producția anului 2018

30 / 08 / 2018 HCL 56/2018 Privind aprobarea actului adițional nr.1 la contractul de administrarea nr.12 din 30.12.2014 încheiat între R.P.L.P. MÎIERUȘ R.A și UAT Cața

30 / 08 / 2018 HCL 55/2018 Privind aprobarea situației financiare și a raportului de gestiune venituri și cheltueli pe anul 2017 a R.P.L.P. MĂIERUȘ R.A

30 / 08 / 2018 HCL 54/2018 Privind aprobarea organigramei și statului de funcții la nivelul UAT Cața

30 / 08 / 2018 HCL 53/2019 Pentru revocarea HCL nr. 32/31.05.2018

30 / 08 / 2018 HCL 52/2018 Pentru revocarea HCL nr. 31/31/05.2018 privind achiziționarea de mobilier pentru caminile culturale ale Comunei Cata

30 / 08 / 2018 HCL 51/2018 Pentru revocarea HCL nr. 41/29.06.2018 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la nivel UAT CAȚA

26 / 07 / 2018 HCL 50/2018 Privind aprobarea achiziționării unir servicii de consultanță, asistenșă și repartizare juridică pe anul 2018 în vederea desfășurării în bune condiți a activității din cadrul Primăriei Comunei Cața

26 / 07 / 2018 HCL 49/2018 Privind aprobarea actualizării valorilor activelor fixe ce aparțin domeniului public a UAT Cața, conform anexei 17 la HG nr. 972/2002

26 / 07 / 2018 HCL 48/26.07.2018 Privind aprobarea încheierii contractului de servicii pentru obiectivului ”Reparația conductei de apă în comuna Cața, sat Beia”

26 / 07 / 2018 HCL 47/2018 Privind trecerea din proprietatea publică a Comunei Cața în proprietate privată a Comunei Cața

26 / 07 / 2018 HCL 46/2018 Privind aprobarea închirierii contractului de servicii de proiectare pentru obiectivul ”Modernizare străzi în comuna Cața, jud. Brașov”

26 / 07 / 2018 HCL 45/2018 Privind aprobarea modificării pozițiilor 8 și 11 din lista prețurilor conform HCL 9/2018, Anexa 2

26 / 07 / 2018 HCL 44/2018 Privind aprobarea valorificării lemnului rotund =24 cm cls. C în lemn de foc

29 / 06 / 2018 HCL 43/2018 Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Reabilitare, extindere, modernizare dotare Gradinita sat Drăușeni, comuna Cața, jud. Brașov”

29 / 06 / 2018 HCL 42/2018 Privind aprobarea întocmirii proiectului Studiul de fezabilitate pentru Înfiintare distributie de gaze naturale în Comuna Cața.

29 / 06 / 2018 HCL 41/2018 Privind aprobarea organigramei si al structurii functionale ale nivelului UAT Cața

29 / 06 / 2018 HCL 40/2018 Privind aprobarea închirierii contractului de prestări servicii administrative între Comuna Cața și SC Prestări Servicii SRL

29 / 06 / 2018 HCL 39/2018 Privind aprobarea închirierii unui spațiu din imobilului situate în loc. Paloș, nr. 203, jud. brașov, C.F. nr.101846, top.196, aflat în proprietatea Comunei Cața, în suprafață de 36 mp, cu destinația de birou

29 / 06 / 2018 HCL 38/2018 privind transformarea Asociației ”Centru Regional pentru Dezvoltare Durabilă și Promovarea Turismului - Țara Făgărașului” în Asociație de Dezvoltare Intercomunitară Centru Regional pentru Dezvoltare Durabilă și Promovarea Turismului

12 / 06 / 2018 HCL 37/2018 Privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018

31 / 05 / 2018 HCL 27/2018 Privind validarea mandatului de consilier local al domnului Radu Gheorghe

31 / 05 / 2018 HCL 28/2019 Privind alegerea președintelui de ședință

31 / 05 / 2018 HCL 29/2018 Privind ridicarea dreptului de administrare a imobilelor situate în Comuna Cața, jud. Brașov, de la ICRAL Brașov și EGCL Făfăraș, și trecerea în administrarea Comuna Cața.

31 / 05 / 2018 HCL 30/2018 Privind aprobarea programului de pregatire, formare și perfecționare a personalului angajat la Primăria Cața pentru anul 2018

31 / 05 / 2018 HCL 33/2018 Privind aprobarea închirierii contractului de prestări servicii a serviciului public de salubrizare în comuna Cața, până la finalizarea procedurii de delegare a Serviciului public de salubrizare

31 / 05 / 2018 HCL 34/2018 Privind închirierea contractului de asistență juridică

31 / 05 / 2018 HCL 35/2018 Privind alocarea sumei de 35.000 lei în vederea editării lucrării monografice a satului Paloș Ardeal

31 / 05 / 2018 HCL 36/2018 Privind aprobarea închirierii prin încredințare directă a spațiului cu destinația de cabinet medical în suprafață de 93 mp situat în loc. Cața

29 / 03 / 2018 HCL 17/2018 Privind aprobarea închierii contractelor de proiectare și consultanță în vederea elaborării și depunerii Cererilor de Finanțare

29 / 03 / 2018 HCL 18/2018 privind aprobarea inchirierii contractului de prestari servicii intocmire masuratori, PS 577, A1107_26 și A767_20

29 / 03 / 2018 HCL 19 /2018 privind indexarea chiriilor aferent imobililor cu destinatia de locuinta si teren aferent cu rata inflatiei

29 / 03 / 2018 HCL 20 /2018 privind initierea procedurii de vanzare a autoturismului marca Dacia Logan

29 / 03 / 2018 HCL 21/2018 privind demisia administratorului Stanciu Sebastian din cadrul societații SC PRESTARI SERVICII CATA SRL

29 / 03 / 2018 HCL 22 /2018 privind efectuarea investiției Asfaltarea str. Târgului, com.Cața, jud. Brașov

14 / 03 / 2018 HCL 16/2018 Privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltueli pe anul 2018 a R.P.L.P Măieruș R.A

14 / 03 / 2018 HCL 15/2018 8 Privind Dezmembrarea imobilului situat în com. Cața, sat Cața nr. 97, jud. Brașov, înscris în CF nr. 100465

14 / 03 / 2018 HCL 14/2018 Privind Dezmembrarea imobilului situat în com. Cața, sat Cața nr. 93, jud. Brașov, înscris în CF nr. 100334

14 / 03 / 2018 HCL 13/2018 Privind aprobarea bugetului local pe anul 2018 și aprobarea bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii

28 / 02 / 2018 HCL 12/2018 Privind închirierea prin atribuire directă conform L44/2018 a pajiștilor aflate în proprietatea privată a Comunei Cața

28 / 02 / 2018 HCL 11/2018 Privind iniíerea procedurii de închiriere prin atribuire directă a pajiștilor aflate în proprietatea privată a comunei Cața

28 / 02 / 2018 HCL 10/2018 Prin care se ia act de demisia consilierului local

28 / 02 / 2018 HCL 9/2018 privind aprobarea preturilor de referinta pe specii, grade de accesibilitate și sortimente dimensionale valabile începând cu luna martie 2018

28 / 02 / 2018 HCL 8/2018 privind aprobarea închirierii a unui teren în suprafață totală de 225mp situate pe extravilanul satului Beia, com. Cața, jud. Brasov, proprietate privată a com. Cata, către SC RCS RDS SA, în vederea edificării

28 / 02 / 2018 HCL 7/2018 privind aprobarea lucrărilor de Extindere Retea Electrica și Iluminat Public, localitatea Cata, zona Gării

28 / 02 / 2018 HCL 6/2018 privind organizarea, funcționarea și exercitarea auditului public intern în sistem de cooperare

28 / 02 / 2018 HCL 5/2018 privind aderarea Comunei Cata la Asociatia Centrului Regional pentru Dezvoltarea Durabilă și Promovarea Turismului - Tara Fagarasului

19 / 01 / 2018 HCL 4/2018 privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru

19 / 01 / 2018 HCL 3/2018 privind aprobarea rețelei școlare ce va funcționa în Comuna Cața în anul școlar 2018-2019

19 / 01 / 2018 HCL 2/2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018

08 / 01 / 2018 HCL 1/2018 privind aprobarea utilizării exedentului bugetar al anului 2017 în anul 2018