Primăria Caţa județul Brașov

Hotărârile Autorității Deliberative (2019)

11 / 09 / 2019 HCL 63/2019 Privind competarea HCL 59 din 23.08.2019, privind implementarea proiectului dotarea căminelor culturale din Comuna Cața, jud. Brașov

23 / 08 / 2019 HCL 62/2019 Privind aprobarea listei suplimentare de lucrări pentru obiectivul de investiție ”Extindere Cămin Cultural Drăușeni”

23 / 08 / 2019 HCL 61/2019 Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Cața, pentru o perioadă de 3 (trei) luni, septembrie - octombrie

23 / 08 / 2019 HCL 60/2019 Privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de actualizare informației tehnice, modificarea suprafașă a imobilului înscris în CF 100161 Cața

23 / 08 / 2019 HCL 59/2019 Privind implementarea proiectului ”Dotarea Căminelor Culturale din Comuna Cața, jud. Brașov”

23 / 08 / 2019 HCL 58/2019 Privind completarea Planului anual al achizițiilor publice pe anul 2019 a Comunei Cața, aprobat inițial prin HCL 31/23.08.2019

23 / 08 / 2019 HCL 57/2019 Privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltueli al Comunei Cața pe anul 2019

30 / 07 / 2019 HCL 56/2019 Privind aprobarea regulamentului de vânzare directă către populație și unități de interes local a lemnului de foc și lemn rotund despicat de lucru cu diam de 24 cm

30 / 07 / 2019 HCL 55/2019 Privind modificarea listei prețului rotund fag =24 cm cls. C de la 330lei/mc la 295 lei/mc

30 / 07 / 2019 HCL 54/2019 Privind aprobarea listei de prețuri cu propunerile de prețuri de pornire la licitație de masă lemnoasă pe picior, pe partizi, producția anului 2019, conform anexă

30 / 07 / 2019 HCL 53/2019 Privind aprobarea propunerilor preliminare de extindere a intravilanului pentru noul Plan Urbanistic General al Comunei Cața

30 / 07 / 2019 HCL 52/2019 Privind aprobarea Protocolului de Colaborare ăn cadrul proiectului ”Creearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale cod SMIS 2014+122607”

30 / 07 / 2019 HCL 51/2019 Privind aprobarea noilor indicatori tehnico economici la obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri ăn comuna Cața, jud. Brașov” finanțat ăn cadrul Prpgramului Naional de Dezvoltare (PNDL)

30 / 07 / 2019 HCL 50/2019 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a cotelor de cofinanțare, aferentă măsurii 10.1 din Programul Regional Operațional 2014-2020 pentru obiectivul de investiții ”Grădinița Drăușeni”

30 / 07 / 2019 HCL 49/2019 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a cotelor de cofinanțare, aferentă măsurii 10.1 din POR 2014-2020 pentru obiectivul de investiții ”Înființare Grădiniță comuna Cața, ”

12 / 07 / 2019 HCL 48/2019 Privind îndreptarea erorii materiale înscrisă în art.1 din HCL 38 din 31.05.2019

12 / 07 / 2019 HCL 47/2019 Pentru revocarea HCL 32 din 10.05.2019, privind aprobarea punerii la dispoziția Comisiei Locale a terenurilor agricole intabulate, aflate în proprietatea privată a Comunei Cața

28 / 06 / 2019 HCL 46/2019 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiții ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE ĂN COMUNA CAȚA, JUDEȚUL BRAȘOV

28 / 06 / 2019 HCL 45/2019 Privind alocarea sumelor necesare pentru organizarea și sărbătorirea ZIUA SATELOR aparținătoare Comunei Cața, jud. Brașov în anul 2019

28 / 06 / 2019 HCL 44/2019 Privind completarea HCL 28 din 24.04.2019, privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea metodologiei de atribuire a terenurilor ăn baza Legii 15 _2013 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei lociunțe

28 / 06 / 2019 HCL 43/2019 Privind completarea_modificarea HCL 25 din 24.04.2019 privind aprobarea încheierii contractului de prestări servicii a serviciului public de salubritate ăn Comuna Cața

28 / 06 / 2019 HCL 42/2019 Privind completarea PAAP 2019 a Comunei Cața

28 / 06 / 2019 HCL 41/2019 Privind aprobrea prelungirii prin act adițional a contractelor de prestări servicii cu nr.2, 3, 4, 5, 7, 8 și 9 din 04.04.2018

21 / 06 / 2019 HCL 40/2019 Privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019

31 / 05 / 2019 HCL 39/2019 Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Cața, pe o perioadă de trei luni (iunie-august)

31 / 05 / 2019 HCL 38/2019 Privind aprobarea actului adițional nr.1 la contractele de pășunat încheiate în anii 2017, 2018 și 2019 - Punctul III modalități de plată

31 / 05 / 2019 HCL 37/2019 Privind aprobarea închirierii actului adițional nr.1 la contractul de prestări servicii, proiectare și execuție de lucrări nr.27/20.08.2018

31 / 05 / 2019 HCL 36/2019 Privind actualizarea devizului general la obiectivul de investiții ”Alimentare cu apă în comuna Cața, județul Brașov” privind actualizarea valorii contractului ca urmare a prevederilor OUG 114/2018

31 / 05 / 2019 HCL 35/2019 Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltueli pe anul 2019 și devizele de lucrări pentru regenerarea pădurilor, paza și protecție, PSI, lucrări de îngrijire și punere în valoare a masei lemnoase pe anul 2019 a R.P.L.P MĂIERUȘ RA

31 / 05 / 2019 HCL 34/2019 Privind adoptarea situațiilor financiare - raport de gestiune și venituri și cheltueli pe anul 2018 a RPLP Măieruș RA

31 / 05 / 2019 HCL 33/2019 Privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritpriul Comunei Cața, județul Brașov pentru anul 2019

28 / 03 / 2019 HCL 19/2019 privind aprobarea modului de valorificare a lemnului rotund carpen = 24 cm cls. C

28 / 03 / 2019 HCL 18/2019 cu privire la însușirea contractelor de vânzare-cumpărare nr. 56 din 04.03.1997, nr. 70 din 17.03.1997, nr. 74 din 17.03.1997, nr. 83 din18.03.1997, nr. 88 din 20.03.1997..

28 / 03 / 2019 HCL 17/2019 privind modificarea salariului, domnului DODO Arpad Viorel, consilierul primarului Comunei Cața

28 / 03 / 2019 HCL 16/2019 privind stabilirea taxei de salubrizare pentru beneficiarii utilizatori - persoane juridice și instituirea altor taxe locale speciale

11 / 03 / 2019 HCL 15/2019 privind aprobarea participării Comunei Cața în cadrul apelului de propuneri de proiecte Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc

22 / 02 / 2019 HCL 12/2019 privind aprobarea planului de acțiune sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce trebuiesc efectuate de beneficiarii Legii nr. 416 din 2001

22 / 02 / 2019 HCL 14/2019 privind aprobarea reînnoirii contractului încheiat cu S.C. Vodafone România SA cu privire la servicii de comunicații electronice

22 / 02 / 2019 HCL 13/2019 privind aprobarea scoaterii din evidența fiscală curentă a unor creanțe fiscale provenite din amenzi datorate de persoane fizice

22 / 02 / 2019 HCL 11/2019 privind aprobarea prelungirii prin acte adiționale a contractelor de prestări servicii cu nr. 204.04.2018, 304.04.2018, 404.04.2018, 504.04.2018, 704.04.2018 și 904.04.2018

22 / 02 / 2019 HCL 10/2019 privind inițierea procedurii de închiriere, concesionare a suprafețelor de pajiști disponibile din proprietatea privată a Comunei Cața

22 / 02 / 2019 HCL 9/2019 privind aprobarea achiziționării unui serviciu de asistență technică software și consultanță pentru aplicațiile FOREXEBUG și FINANȚE

22 / 02 / 2019 HCL 8/2019 privind aprobarea modificării listei preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă fasonată la drum auto ce se va valorifica către agenţii economici aprobată prin HCL nr. 84 din 2018

22 / 02 / 2019 HCL 7/2019 privind indexarea chiriilor aferente contractelor relative la bunurile imobile ce aparțin sau se află în administrarea Comunei Cața

22 / 02 / 2019 HCL 6/2019 privind acordarea unui mandat special ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ''ISO MEDIU'' ÎN DOMENIUL SALUBRIZĂRII LOCALITĂȚILOR DIN JUDEȚUL BRAȘOV

22 / 02 / 2019 HCL 5/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Caţa, pentru o perioadă de trei luni (martie-mai 2019)

21 / 01 / 2019 HCL 4/2019 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Comunei Cața

21 / 01 / 2019 HCL 3/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019, la nivelul Comunei Cața

08 / 01 / 2019 HCL 2/2019 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local și a excedentului bugetului activității finanțate integral din venituri proprii din anul 2018 în anul 2019

08 / 01 / 2019 HCL 1/2019 privind aprobarea listei de preţuri de pornire la licitație de masă lemnoasă pe picior, pe partizi - producția 2019