Primăria Caţa județul Brașov

ANUNT - declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație a S.C. PRESTĂRI SERVICII CAȚA S.R.L

UAT CAȚA și CONSILIUL LOCAL al Comunei CAȚA, cu sediul în localitatea CAȚA , str Principala , jud. Brasov , anunță declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație a S.C. PRESTĂRI SERVICII CAȚA S.R.L. , societate comercială ce are ca unic asociat Consiliul Local Cața și obiect de activitate 8110    Activităţi de servicii suport combinate , procedură ce se va desfășura cu respectarea prevederilor din OUG nr. 109/2011.

Codițiile minime pe care trebuie să le întrunească candidații și criteriile de evaluare , sunt afișate pe site-ul instituției , iar informații se pot obține telefonic la nr. de telefon 0268.248.563 sau  prin mail la adresa primăriacata@yahoo.com, iar dosarele complete și cererea de participare la procedura de selecție se depun la Registratura Primăriei Cața , cu sediul în loc. Cața , str. Principală , nr. 223 , jud. Brașov .

Astfel , termenul limită pentru depunerea cererii și a documentelor este de 10 zile calendaristice de la data publicării , iar rezultatele se vor anunța în cel mult 3 zile de la încheierea procedurii de selecție .

Candidații trebuie să aibă studii juridice sau experiență în domeniul economic , juridic , contabilitate , sau audit financiar de cel puțin 5 ani , poate di și funcționar public , să aibă experiență managerială într-o instituție publică sau similară , să nu fie în situație de conflict de interese sau incompatibilități ( prevăzute de OUG 109/2011), să cunoască limba română ( scris și vorbit), să aibă capacitate deplină de execițiu , experință profesională dovedită, să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică , sau să nu îi fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile salariatului , în ultimii 2 ani . Selecția se va realiza cu respectarea principiilor nediscriminării, a tratamentului egal și a transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice