Primăria Caţa județul Brașov

Anunț selecție parteneri, apelul de proiecte "Educație incluzivă pentru copii și tinerii în situații de risc"

ANUNT SELECTIE PARTENERI

pentru participarea in cadrul proiectului finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, apelul de proiecte Educație incluzivă pentru copii și tinerii în situații de risc

 

1.       INTRODUCERE

Primăria comunei Cața organizează selecția partenerilor, organizații neguvernamentale, pentru încheierea unui acord de  parteneriat, în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente unui proiect în cadrul Programului Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii Romilor (Dezvoltare locală), finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, apelul de proiecte Educație incluzivă pentru copii și tinerii în situații de risc.

Procedura de selecție se desfășoară în conformitate cu:

-          OUG nr.34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar Norvegian 2014-2021;

-          Metodologie de selecție a partenerilor, organizații neguvernamentale, pentru participarea în cadrul proiectului finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, apelul de proiecte Educație incluzivă pentru copii și tinerii în situații de risc.

Date generale despre proiect
2.1   Obiectivul specific al apelului de proiecte:

Obiectivul apelului îl reprezintă promovarea educației incluzive, care vizează creșterea gradului de incluziune socială a copiilor și tinerilor din România.

2.2   Obiectivul general al proiectului

Este în concordanță cu obiectivul general al programului prin care se urmărește o participare activă la creșterea coeziunii economice și sociale la nivel local.

2.3   Scopul cererii de finanțare

Obținerea finanțării nerambursabile în vederea implementării proiectului ″O șansă în școala ta!″

2.4   Valoarea estimată a proiectului

Valoarea minimă a Grantului care poate fi solicitat pentru implementarea proiectului este de 500.000 euro, iar cea maximă este de 1.500.000 euro, prin raportare la cursul InforEuro din luna întocmirii bugetului. Bugetul estimativ al proiectului se va definitiva ulterior, cu partenerii din proiect, în funcție de activități.

Activitățile în care va fi implicat partenerul
În funcție de specificul partenerului și experiența acestuia în proiecte similare, partenerul se va implica în activități care vizează:

-          Masuri de sprijin pentru combaterea  și prevenirea abandonului școlar/părăsirii timpurii a școlii;

-          Masuri de sprijin pentru copii și tinerii cu CES și /sau dizabilități;

astfel cum acestea sunt detaliate în Ghidul Aplicantului.

Criteriile de selecție a partenerului și grila de evaluare cu punctajul stabilit pentru fiecare criteriu în parte
Selectarea partenerului se va face pe baza următoarelor documente pe care candidații le vor depune la sediul primăriei Comunei Cața:

• scrisoare de intenție (anexa 1)

• fișa partenerului (anexa 2)

• documentele din etapa de calificare a ofertanților (anexa 3)

Documentele trebuie să respecte modelul publicat, iar rubricile din fișa partenerului trebuie să fie completate integral. În scrisoarea de intenție și în fișa partenerului candidații vor menționa cel puțin o activitate cadru a proiectului, pentru care dispun de resursele materiale și umane necesare și vor furniza o scurtă descriere a acțiunilor propuse în cadrul acestei activități cu prezentarea aspectelor esențiale pentru obținerea rezultatelor așteptate și atingerea obiectivelor și a contribuției în parteneriat.

Documente  obligatorii
Candidații vor prezenta și documente prin care să facă dovada veridicității celor declarate pe proprie răspundere în Scrisoarea de intenție și Fișa partenerului, precum și documentele enumerate în anexa 3, după cum urmează:

-                      Statutul organizației/actul constitutiv prin care se face dovada care în obiectul de activitate prestarea de activități de natura celor care sunt necesare implementării proiectului, conform cu temele și activitățile la care dorește să fie partener;

-                      Contract de finanțare/acord de parteneriat pentru a dovedi că a implementat/implementează, este/ a fost implicat în calitate de partener sau beneficiar, în proiecte finanțate Granturile SEE și Norvegiene sau a implementat cel puțin un proiect cu finanțare nerambursabilă finanțat din fonduri europene (în calitate de beneficiar sau partener);

-                      Situațiile financiar contabile (balanță, bilanț contabil) pe ultimii trei ani din care să rezulte veniturile, pentru a proba că are capacitatea financiară de realizare a activităților din proiect.

 

Aceste documente se prezintă in copie, semnate, ștampilate și certificate conform cu originalul de către reprezentantul legal.

-          Declarație pe propria răspundere (semnată și stampilată de către reprezentantul legal) prin care își asumă să depună toate diligențele pentru a asigura resursele financiare, în cazul acestea se impun, precum și resursele umane necesare pe toată perioada de implementare a proiectului;

-          Documente resurse umane: CV-urile în format Europass (semnate și datate) ale persoanelor propuse ca personal implicat în proiect. Pentru fiecare persoană se va specifica poziția propusă în proiect;

-          Lista resurselor materiale deținute de potențialul partener și propuse pentru utilizare în cadrul proiectului (echipamente, vehicule, materiale etc).

Candidații vor depune la secretariatul primăriei Cața, str. Principală nr. 223 jud. Brașov, documentația solicitată, începând de la data publicării prezentului anunț, până la data de 08.03.2019, ora 12.00.

Toate documentele solicitate vor fi prezentate în limba Română și vor fi depuse în forma precizată până la termenul limită prezentat în anunț, asumate de reprezentantul legal (semnătură și ștampilă).

Depunerea documentelor
Organizațiile interesate să participe la selecție vor depune documentele solicitate în plic închis, cu mențiunea pentru selecția de partener în cadrul Programului Dezvoltare Locală, Reducerea Sărăciei si creșterea incluziunii romilor – finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, apelul de proiecte educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc.

Etapa de calificare si de evaluare a candidaților
În această etapă se va proceda la verificarea documentelor de calificare, conform anexei nr.3 și se va evalua îndeplinirea criteriilor menționate în anexa 4. Vor fi declarați admiși candidații care întrunesc un punctaj egal cu, sau mai mare de 65 de puncte. Dosarele care vor obține mai puțin de 65 de puncte vor fi declarate respinse.

Rezultatul procedurii
Rezultatul procedurii de selecție se va publica pe site-ul primăriei printr-un anunț care va conține informațiile cuprinse în anunțul de selecție și informații privind participanții la procedură, admiși și respinși, și punctajul obținut de fiecare dintre aceștia. Partenerii selectați vor fi contactați direct, la datele de contact furnizate în fișa partenerului.

Soluționarea contestațiilor
Ofertanții care nu au fost selectați ca parteneri, în vederea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul care face obiectul anunțului de selecție, pot depune contestație în maxim doua  zile lucrătoare, de la data publicării listei pe site-ul primăriei, contestații care se soluționează în termen maxim de 1 zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere al contestațiilor.

 

10.   Informații suplimentare privind procedura de selecție pot fi obținute la tel nr: 0268248563, email primariacata@yahoo.com

 

11.   Calendarul procedurii de selecție

Depunere documentație: 08.03.2019 ora 12.00 -termen limită

Evaluare documentație: 08.03.2019

Anunț candidați admiși: 08.03.2019

Depunere contestații: 12.03.2019

Soluționare contestații : 13.03.2014

Afișare rezultat final : 13.03.2014

 

12.   Anexe

Anexa 1 – model scrisoare de intenție

Anexa 2 – model fișa partener

Anexa 3 – grilă de evaluare etapa de calificare

Anexa 4 – grilă evaluare și selectare a candidaților

 

Notă : în cazul în care va exista o singură candidatură și aceasta va fi declarată admisă, din punct de vedere al documentelor de calificare și al grilei de evaluare, atunci afișarea rezultatului se va face în data de 08.03.2019.