Primăria Caţa județul Brașov

Concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante din aparatului de specialitate al primarului comunei Caţa - Consilier cls.I, grad profesional asistent- Compartiment contabilitate, impozite și taxe

   Nr. 35/05.01.2020

ANUNȚ

 

            În conformitate cu prevederile art.617, alin. (2) si art.618, alin. (2) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ și dispozițiilor art. II din Legea nr.203/2020, pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19;

        Comuna Cața prin reprezentantii sai legali  va aduce la cunostinta ca organizeaza concurs de recrutare in vederea ocuparii  functiei publice  specifice de conducere vacante de:

Consilier cls.I grad profesional asistent - Compartimentul contabilitate, impozite și taxe, al Comunei Cața, Judetul Brașov

 

·         în data 08.02.2021, ora 10.00 proba scrisa - la sediul institutiei

·         Proba – interviu se va sustine conform precizarilor art.56, alin. (1) din HG. 611/ 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici.

     Anunțul pentru organizarea concursului,  se publica pe site- ul institutiei, pe site-ul ANFP  si la avizierul institutiei.

Conditii generale: candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 465, alin.(1)  din OUG.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Conditii specifice: Condițiile de participare generale și specifice necesare ocupării funcției publice de execuție de consilier cls. I grad profesional asistent, pe perioadă nedeterminată sunt:

- Să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

- Să îndeplinească condițiile de vechime în specialitatea studiilor absolvite necesare ocupării funcțiilor publice de execuție de minim 1 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de execuție de consilier grad profesional asistent;

- Studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul Științelor Economice.

 

    Dosarele de inscriere la concurs se depun, la sediul Comunei Cața, in termen de 20 de zile de la data publicarii pe site- ul Institutiei ANFP, respectiv incepand din data de 08.01.2021 pana in data de 27.01.2021, oar 15.00 și trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 din HG nr.611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.      

    Constituirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor, va fi întocmită conform dispozițiia art. 26 alin (2) din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierii funcționarilor publici.

    Programul de lucru pentru functia sus amintită este de 40 de ore/ săptămână respective opt ore/zi.

    Conținutul bibliografiilor vor fi întocmite și vor respecta întocmai dispoziția art.22 alin (2) din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierii funcționarilor publici.

      Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primăriei Comuna Cața si la nr. de tel. 0268 248 563,  persoana de contact, Leon Anastasia.

     Fax: 0268 248 621

     Email: primariacata@yahoo.com